En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de Cavall de Troia. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

Per a la utilització de la Pàgina es requereix l’acceptació expressa de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com de cadascuna de les advertències o clàusules específiques que s’establisquen per a la contractació de determinats serveis , productes o ús de zones de la Pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari s’haurà d’abstenir d’accedir i / o utilitzar els serveis i / o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar la mateixa.

ÚS DE LA PÀGINA

L’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

La Companyia actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no es fa responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

La Companyia podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix es que pugui considerar contrari a l’expressat en el present Avís Legal

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d’aquesta pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

La Companyia no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de la Companyia.

ENLLAÇOS O LINKS

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de la Companyia. En qualsevol cas, la Companyia no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

La Companyia recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat en activar un enllaç a alguna de les pàgines de la Companyia haurà de comunicar, obtenint el consentiment exprés per a crear l’enllaç. La Companyia es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

MENORS D’EDAT

La Companyia recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i / o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

La Companyia els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal manera que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

RESPONSABILITATS

La Companyia no serà responsable directament ni subsidiàriament de:

La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.

Els danys que es puguin causar en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.

Els casos en què un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. La Companyia no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que estableix el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari és responsable de:

Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïdes i enviats a la Companyia per mitjà de la Pàgina o en la Pàgina.

De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i / o perjudicial.

De la custòdia del seu nom d’usuari i password, no ho han de comunicar a terceres persones, amb vista a l’evitació de suplantacions d’identitat o facilitació de dades no veraces o incorrectes.

FUR

El present Avís Legal es troba redactat en castellà, i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació de les clàusules establert en el present Avís Legal es sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Barcelona

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Cavall de Troia (la Companyia) posa en coneixement dels usuaris de la pàgina www.cavalldetroya.com (la Pàgina) la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals.

Per a això s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals facilitades seran incloses en els fitxers, manuals o automatitzats registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota titularitat de la Companyia, que utilitzarà per a l’adequada gestió de la relació contractual.

HI HA UN LINK ESPECÍFIC SOBRE POLÍTICA DE PRIVACITAT A LA NOSTRA WEB: POLÍTICA DE PRIVACITAT.

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a la Companyia.

La navegació per la pàgina deixa com rastre l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés, aquestes dades únicament seran utilitzades amb la finalitat d’elaborar dades estadístiques de la Pàgina.

La Companyia administra el seu entorn de servidors de forma adequada, tenint una infraestructura tallafocs d’estricte compliment. Utilitza contínuament tecnologies actuals per assegurar-se que la confidencialitat i la privacitat de la informació no està compromesa.

Inclusió Plug instal Xarxes Socials (Facebook)

El nostre lloc web utilitza plug-ins de xarxes socials («plug-ins») de la xarxa social facebook.com gestionada per Facebook Inc situada a 1601 S. Califòrnia Au, Palo Alto, CA 94304, EUA Els plug-ins són reconeixibles perquè tenen el logotip de Facebook o pel text «Plug-in de la xarxa social Facebook».

Quan l’usuari visiti una pàgina web del nostre lloc que contingui aquest botó, el seu navegador d’establir una connexió directa amb els servidors de Facebook. El contingut del plug-in es transmet directament des de Facebook al seu navegador i des del navegador s’incorpora a la pàgina web. De manera que no tenim cap control sobre el tràfic de dades que Facebook, amb l’ajuda d’aquest plug-in, recopila i, segons ens consta, informem als usuaris de la plataforma de twago que:

Amb la integració del plug-in, Facebook té notícia que l’usuari ha visitat una pàgina del nostre lloc web. Si l’usuari està autenticat com a membre de Facebook, Facebook pot associar la seva visita al seu compte de Facebook. Si interacciona amb els plug-ins, per exemple, fer clic al botó «m’agrada» o si puja un comentari, la informació corresponent del navegador de l’usuari serà transmesa directament a Facebook i allà s’emmagatzemarà. Si l’usuari no és membre de Facebook, cal, però, la possibilitat que Facebook detecti la seva adreça IP i la emmagatzemi.

Per obtenir més informació sobre la finalitat i l’abast de la recopilació de dades i el posterior processament i utilització que Facebook fa d’ells, així com dels drets de l’usuari en aquest àmbit i les diferents configuracions per a la protecció de la privacitat dels usuaris , visita la pàgina de Facebook sobre la seva política de privacitat http://www.facebook.com/policy.php.

Si l’usuari és membre de Facebook i no desitja que Facebook recopili dades sobre ell a través del nostre lloc web vinculant-los amb les dades que, com a membre de Facebook, aquesta empresa ja té emmagatzemats, haurà, abans de visitar la nostra pàgina, desautentificarse de la compte de Facebook.